+31 (0) 6 10 15 15 87 info@lauraboerszorgt.nl
Selecteer een pagina

Privacyverklaring Laura Boers Zorgt

Privacy verklaring wijkverpleging (ZVW/WLZ)

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin is geregeld hoe uw persoonsgegevens beschermd moeten worden. Hierin staat ook dat wij moeten kunnen aantonen dat wij ons aan de wet houden. In deze verklaring hebben wij de verplichtingen van Laura Boers Zorgt en de rechten van cliënten (of hun vertegenwoordigers) beschreven. Het maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de met u afgesloten zorgovereenkomst.

Wat betekent deze privacyverklaring?

In het kort houdt dit in dat wij de verantwoordelijkheid hebben u te vertellen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Welke persoonsgegevens wij vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we gegevens mogelijk verstrekken. Uitgangspunt daarbij is dat wij alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is.

 

Welke persoonsgegevens registreren wij?

Als u bij ons in zorg komt, worden uw gegevens in ons systeem ingevoerd. Het gaat dan om:

–          Naam, adres, woonplaats

–          Geboortedatum, -plaats en nationaliteit

–          Burger service nummer (BSN)

–          Type identiteitsbewijs en datum geldig tot

–          Cliëntnummer

–          Burgerlijke staat

–          Zorgverzekeraar en polisnummer

–          Telefoonnummer en emailadres

–          Contactgegevens van mantelzorgers of andere contactpersonen

–          Contactgegevens van eventuele rechtsgeldige vertegenwoordigers zoals een bewindvoerder of curator

–          Alle gegevens uit het intake gesprek en de indicatiestelling voor de levering van zorg en/of ondersteuning met bijbehorende medische gegevens

–          Inventarisatie van de te leveren zorg, gemaakte afspraken hierover en andere voor de zorglevering relevante gegevens.

–          Zorgplan met daarin diverse screeningsdocumenten (Arbo check, beoordeling eigen medicatie, medicatielijsten en evaluaties). Indien van toepassing ook omschrijving en aard van incidenten met betrekking tot cliënten, getroffen maatregelen en schade/letsel.

–          Wilsverklaringen zoals een euthanasieverklaring, een PTZ verklaring, een reanimatieverklaring, sleutelverklaring en andere vergelijkbare wilsverklaringen

–          Dag- , week- en maandrapportages over de geleverde zorg

–          Ondertekende zorgovereenkomst met privacy verklaring

 

 

Waarom registreren wij deze gegevens?

Wij hebben deze gegevens nodig om de zorgverlening op een kwalitatief verantwoorde wijze te kunnen leveren en om de zorg bij uw zorgverzekeraar of gemeente te kunnen declareren (doel). Wij zullen uw gegevens nooit voor ander doelen gebruiken dan hier genoemd. Ook gebruiken wij deze gegevens voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie met u maar ook voor het betrekken van mantelzorger(s). Wij verwerken deze gegevens omdat dat op basis van één van de volgende punten nodig is. Dit wordt grondslag genoemd:

–          Wettelijke regelingen

–          De zorgovereenkomst die wij met u afsluiten

–          De overeenkomst die wij met uw zorgverzekeraar, zorgkantoor en/of gemeente hebben afgesloten

–          Uw belang om zorg te ontvangen op basis van toereikende (medische) informatie van uw (huis)arts en/of andere verwijzers

–          Ons belang om u op een zo goed mogelijke manier van de zorg en/of ondersteuning die u nodig heeft.

Uw gegevens worden uitsluitend met andere partijen gedeeld indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Op basis van wettelijke regelingen zijn wij verplicht om medische dossiers gedurende 15 jaar te bewaren.

 

Overige persoonsgegevens?

 

Gegevens dienen altijd met een omschreven doel te worden vastgelegd. Overige bijzondere, extra gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld godsdienst, geaardheid, politieke voorkeur en ras) mogen wij niet vastleggen.  Wanneer er een gerechtvaardigd belang bestaat om gegevens te verzamelen en vast te leggen, mag dit zonder toestemming worden gedaan. Denk dan bijvoorbeeld aan agressief gedrag dat voor onze medewerkers van belang is om te weten.

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

De meeste gegevens ontvangen wij rechtstreeks van u wanneer de zorgovereenkomst wordt afgesloten en de zorg wordt gestart. Daarnaast kunnen gegevens worden ontvangen van andere zorgaanbieders, zorgverleners, uw zorgverzekeraar of het CIZ. Het zorgdossier/zorgplan vult zich, zowel op papier als digitaal, gedurende de periode dat u bij ons in zorg bent.

 

 

Intern gebruik van uw gegevens

Om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het intern gebruik van persoonsgegevens zoveel als mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie uw gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Dat regelen we door die medewerkers specifieke bevoegdheid te verlenen (autorisatie) voor toegang tot geautomatiseerde systemen. Wij nemen bovendien passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen.

 

Extern gebruik van uw gegevens

Als zorginstelling hebben wij een contractuele en wettelijke verplichting om gegevens over benodigde en geleverde zorg te delen met zorgkantoor, zorgverzekeraar en/of gemeente (declaraties). Deze uitwisseling vindt plaats via beveiligde verbindingen. In bijzondere situaties kunnen wij ook aan andere instanties verplicht worden om gegevens over u te verstrekken. Wij delen gegevens dus alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken doen wij dit alleen nadat we van u toestemming hebben verkregen.

 

 

 

Inzage door leveranciers van software/computerprogramma’s

Voor onze bedrijfsvoering maken wij gebruik van een aantal computerprogramma’s. De leveranciers van deze programma’s ondersteunen en onderhouden die en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. Daarom hebben wij met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als wij zelf doen

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

In het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) moeten wij voor het cliëntendossier een bewaartermijn van 20 jaar hanteren na beëindiging van de zorgovereenkomst. Voor vastlegging van gegevens in het kader van de Wet Zorg en Dwang (vrijheidsbeperkende middelen of maatregelen) geldt een wettelijke bewaartermijn van vijf jaar. Voor medicatielijsten wordt een bewaartermijn van twee jaar gehanteerd. Voor overige gegevens geldt dat we de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wij zullen de gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

 

Welke rechten heeft u nog meer?

U heeft recht op inzage in de gegevens die wij van u hebben. U mag ook vragen om deze te laten wijzigen als u deze niet juist vindt. Met deze nieuwe wet krijgt u ook het recht om uw gegevens bij ons op te vragen en mee te nemen naar bijvoorbeeld een andere zorgverlener (dataportabiliteit).

Tenslotte krijgt u ook het recht op vergetelheid. Dit betekent dat als u dat wilt, u ons kunt vragen om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen (tenzij er een wettelijke verplichting voor ons bestaat om die te bewaren). U kunt ook bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken om u goede zorg te verlenen en te zorgen dat deze door uw zorgverzekeraar of gemeente wordt vergoed. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan een andere organisatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat de situatie zich voordoet dat de privacyverklaring moet worden gewijzigd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk daarom regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen wijzigingen ook apart aankondigen.

 Vragen?

 

Als u vragen heeft over uw rechten, niet tevreden bent over hoe wij hieraan uitvoering geven of specifieke vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons (www.lauraboerzorgt.nl / info@lauraboerszorgt.nl).
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen u ook vragen om u te legitimeren en een formulier in te vullen.

 

Voor akkoord handtekening cliënt: