+31 (0) 6 10 15 15 87 info@lauraboerszorgt.nl
Selecteer een pagina

Uitsluitingscriteria wijkverpleging (ZVW/WLZ)

Inleiding

Thuiszorgorganisatie Laura Boers Zorgt vindt dat ieder mens waardevol is. Binnen Laura Boers zorgt is wederzijds respect tussen organisatie en cliënt vanzelfsprekend. Thuiszorgorganisatie Laura Boers Zorgt levert zorg op maat. Echter is het in sommige gevallen of situaties beter om de cliënt niet in zorg te nemen, bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is.

Bij aanmelding van een nieuwe cliënten wordt altijd geïnformeerd of er reeds bekende (gedrags)problemen aanwezig zijn, vaak staat dit ook in de informatie die verstrekt wordt. Eventueel wordt overlegd met de huisarts of doorverwijzer deze problematiek hanteerbaar is binnen Thuiszorg Laura Boers Zorgt. Gezamenlijk beslissen we of de cliënten in zorg genomen kan worden of dat er
aanvullende informatie ingewonnen dient te worden.

Doel

Met deze procedurebeschrijving wil Laura Boers Zorgt sturing geven aan het proces om de grens van de zorgverlening vast te stellen teneinde kwaliteit en zorgvuldigheid te waarborgen.

Doelgroep

• Wijkverpleging op basis van de Zorgverzekeringswet / zorg in nature (ongecontracteerde zorg,
product persoonlijke verzorging en verpleging);
• Langdurige somatische en/of psychogeriatrische zorg op basis van de Wet langdurige zorg (WLZ) via persoonsgebonden budget (PGB) of particuliere basis;
• Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) begeleiding en/of huishoudelijk hulp via
persoonsgebonden budget (PGB) of particuliere basis.

Wanneer van toepassing?

Als je zorg verleent zoals Laura Boers Zorgt dat doet kom je onlosmakelijk voor situaties te staan waarin je bedenkt: kan deze persoon van ons zorg ontvangen? Ontvangt de cliënt nog wel de zorg die hij/zij nodig heeft en waar hij/zij recht op heeft? Is de deskundigheid van het personeel voldoende aanwezig? Allemaal vragen die te maken hebben met de grenzen van de zorgverlening. Er zijn veel componenten van invloed op die grenzen. Het is daarom ook onmogelijk om één vaste, rigide richtlijn voor de grens van de zorgverlening vast te stellen. Het uitgangspunt zal altijd de cliënt zijn. Vanuit hem/haar wordt de situatie bekeken.

Uitsluitingscriteria

• Thuiszorgorganisatie Laura Boers Zorgt levert alleen extramurale zorg. Cliënten die intramurale
zorg nodig hebben, in bijvoorbeeld een verpleeghuis kunnen niet door Thuiszorgorganisatie
Laura Boers Zorgt in zorg worden genomen;
• Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van
een kleinschalige woonomgeving;
• Cliënten die vrijheidsbeperkende maatregelen nodig hebben. Thuiszorgorganisatie Laura Boers
Zorgt zet géén vrijheidsbeperkende maatregelen in (zoals opgenomen in Wet Dwang Zorg);
• Cliënten die zeer complexe verpleegtechnische handelingen nodig hebben, zoals bijvoorbeeld
een tracheacanule, morfinepompen, infuustherapie, of afhankelijk zijn van
beademingsapparatuur en/of intraveneuze voeding;
• Cliënten met suïcidale gedragsvertoningen;
• Cliënten en/of naasten die een gevaar voor hunzelf of medewerkers van Thuiszorgorganisatie
Laura Boers Zorgt vormen. Dit kan onder andere door een (ernstige) drugsverslaving, zeer
complexe psychiatrische problematiek of vergevorderde dementie waarbij eigenlijk behoefte is
aan een intramurale woonomgeving;
• Een cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van toegang tot zijn of haar woning.
Thuiszorgorganisatie Laura Boers Zorgt neemt geen sleutels aan, om bij een cliënt binnen te
komen. Indien client niet in staat is zelf de toegang tot de woning te regelen, dient er een
sleutelkast met code te komen (cliënt dient zelf de spullen en toestemming te regelen);
• Cliënten die medewerkers van thuiszorg Laura Boers Zorgt discrimineren;
• Cliënten die hun huis niet meer als veilige omgeving ervaren;
• Cliënten die de hulp van Thuiszorgorganisatie Laura Boers Zorgt niet accepteren;
• Cliënten onder de 18 jaar en geen medische kindzorg;
• Cliënten die geen voorwaarden scheppen om de zorg veilig, verantwoord en ergonomisch uit te
kunnen voeren (Arbowet);
• Wanneer de situatie rondom de cliënten maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de
cliënten niet kan worden gegarandeerd;
• Indien cliënt weigert mee te werken aan financiële verplichtingen (machtigingen en
vergoedingen via verzekeraar).

Thuiszorg Laura Boers Zorgt bekijkt elke client individueel en beoordeeld ná een (telefonische) intake pas of
client (alsnog) in zorg genomen kan worden.